• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

မရုန္ထဝဲ မန္ထိရ မရုမဲနန္ ေန့ရိယဝဲ မရ္ရုေမ့လ္လာမ္
အရုန္ထုယရ္ ေက့တုမဝရ္ နာမေမ စိန္ထဲေစ့ယ္ နန္ေန့ည္စေမ
ေပာ့ရုန္ထုထန္ ပုရဝိနိရ္ ေကာ့န္ရဲေပာ့န္ ေစာ့ရိထရထ္ ထုန္ရုပဲမ္ပူမ္
ေစ့ရုန္ထိေစ့မ္ ေပာ့န္မလရ္ ထိရုေန့လ္ေဝလိ ယုရဲ ေစ့လ္ဝရ္ထာေမ.
Go to Original Page
சிற்பி