• देवनागरी /
    தேவநாகரி
मरुन्दवै मन्दिर मऱुमैनऩ् ऩॆऱियवै मट्रुमॆल्लाम्
अरुन्दुयर् कॆडुमवर् नाममे सिन्दैसॆय् नऩ्ऩॆञ्जमे
पॊरुन्दुदण् पुऱविऩिऱ् कॊण्ड्रैबॊऩ् सॊरिदरत् तुण्ड्रुबैम्बूम्
सॆरुन्दिसॆम् पॊऩ्मलर् तिरुनॆल्वेलि युऱै सॆल्वर्दामे.
Go to Original Page
சிற்பி