• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಮರುಂದವೈ ಮಂದಿರ ಮಱುಮೈನನ್ ನೆಱಿಯವೈ ಮಟ್ರುಮೆಲ್ಲಾಂ
ಅರುಂದುಯರ್ ಕೆಡುಮವರ್ ನಾಮಮೇ ಸಿಂದೈಸೆಯ್ ನನ್ನೆಂಜಮೇ
ಪೊರುಂದುದಣ್ ಪುಱವಿನಿಱ್ ಕೊಂಡ್ರೈಬೊನ್ ಸೊರಿದರತ್ ತುಂಡ್ರುಬೈಂಬೂಂ
ಸೆರುಂದಿಸೆಂ ಪೊನ್ಮಲರ್ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಯುಱೈ ಸೆಲ್ವರ್ದಾಮೇ.
Go to Original Page
சிற்பி