• മലയാളം /
    மலையாளம்
മരുന്തവൈ മന്തിര മറുമൈനന്‍ നെറിയവൈ മറ്റുമെല്ലാം
അരുന്തുയര്‍ കെടുമവര്‍ നാമമേ ചിന്തൈചെയ് നന്‍നെഞ്ചമേ
പൊരുന്തുതണ്‍ പുറവിനിറ് കൊന്‍റൈപൊന്‍ ചൊരിതരത് തുന്‍റുപൈംപൂം
ചെരുന്തിചെം പൊന്‍മലര്‍ തിരുനെല്വേലി യുറൈ ചെല്വര്‍താമേ.
Go to Original Page
சிற்பி