• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

මරුන්දවෛ මන්දිර මරුමෛනන් නෙරියවෛ මට්‍රුමෙල්ලාම්
අරුන්දුයර් කෙඩුමවර් නාමමේ සින්දෛසෙය් නන්නෙඥ්ජමේ
පොරුන්දුදණ් පුරවිනිර් කොන්‍රෛබොන් සොරිදරත් තුන්‍රුබෛම්බූම්
සෙරුන්දිසෙම් පොන්මලර් තිරුනෙල්වේලි යුරෛ සෙල්වර්දාමේ.
Go to Original Page
சிற்பி