• తెలుగు /
    தெலுங்கு
మరుందవై మందిర మఱుమైనన్ నెఱియవై మట్రుమెల్లాం
అరుందుయర్ కెడుమవర్ నామమే సిందైసెయ్ నన్నెంజమే
పొరుందుదణ్ పుఱవినిఱ్ కొండ్రైబొన్ సొరిదరత్ తుండ్రుబైంబూం
సెరుందిసెం పొన్మలర్ తిరునెల్వేలి యుఱై సెల్వర్దామే.
Go to Original Page
சிற்பி