• ภาษาไทย /
    சீயம்
มะรุนถะวาย มะนถิระ มะรุมายนะณ เณะริยะวาย มะรรุเมะลลาม
อรุนถุยะร เกะดุมะวะร นามะเม จินถายเจะย นะณเณะญจะเม
โปะรุนถุถะณ ปุระวิณิร โกะณรายโปะณ โจะริถะระถ ถุณรุปายมปูม
เจะรุนถิเจะม โปะณมะละร ถิรุเนะลเวลิ ยุราย เจะลวะรถาเม.
Go to Original Page
சிற்பி