• عربي /
    அரபி
كُوتْرایِنَ وَارُ وِلَكَّحِلِيرْ كُودُمَيْبَلَ سيَیْدَنَ نانْاَرِیيَۤنْ
يَۤتْرایْاَدِكْ كيَۤاِرَ وُمْبَحَلُمْ بِرِیادُ وَنَنغْغُوَنْ يَبُّوظُدُمْ
تُوۤتْراديَنْ وَیِتْرِنْ اَحَمْبَدِیيَۤ كُدَرُوۤدُ تُدَكِّ مُدَكِّیِدَ
آتْريَۤنْاَدِ یيَۤنْاَدِ كَيْكّيَدِلَ وِيرَتّا نَتُّرَيْ اَمّانيَۤ.


Go to Original Page
சிற்பி