• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ကူရ္ရာယိန ဝာရု ဝိလက္ကကိလီရ္ ေကာ့တုမဲပလ ေစ့ယ္ထန နာန္အရိေယန္
ေအရ္ရာယ္အတိက္ ေကအိရ ဝုမ္ပကလုမ္ ပိရိယာထု ဝနင္ကုဝန္ ေအ့ပ္ေပာ့လုထုမ္
ေထာရ္ရာေထ့န္ ဝယိရ္ရိန္ အကမ္ပတိေယ ကုတေရာတု ထုတက္ကိ မုတက္ကိယိတ
အာရ္ေရန္အတိ ေယန္အထိ ကဲက္ေက့တိလ ဝီရတ္တာ နထ္ထုရဲ အမ္မာေန.
Go to Original Page
சிற்பி