• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಕೂಟ್ರಾಯಿನ ವಾಱು ವಿಲಕ್ಕಹಿಲೀರ್ ಕೊಡುಮೈಬಲ ಸೆಯ್ದನ ನಾನ್ಅಱಿಯೇನ್
ಏಟ್ರಾಯ್ಅಡಿಕ್ ಕೇಇರ ವುಂಬಹಲುಂ ಪಿರಿಯಾದು ವಣಂಗುವನ್ ಎಪ್ಪೊೞುದುಂ
ತೋಟ್ರಾದೆನ್ ವಯಿಟ್ರಿನ್ ಅಹಂಬಡಿಯೇ ಕುಡರೋಡು ತುಡಕ್ಕಿ ಮುಡಕ್ಕಿಯಿಡ
ಆಟ್ರೇನ್ಅಡಿ ಯೇನ್ಅದಿ ಕೈಕ್ಕೆಡಿಲ ವೀರಟ್ಟಾ ನತ್ತುಱೈ ಅಮ್ಮಾನೇ.
Go to Original Page
சிற்பி