• മലയാളം /
    மலையாளம்
കൂറ്റായിന വാറു വിലക്കകിലീര്‍ കൊടുമൈപല ചെയ്തന നാന്‍അറിയേന്‍
ഏറ്റായ്അടിക് കേഇര വുംപകലും പിരിയാതു വണങ്കുവന്‍ എപ്പൊഴുതും
തോറ്റാതെന്‍ വയിറ്റിന്‍ അകംപടിയേ കുടരോടു തുടക്കി മുടക്കിയിട
ആറ്റേന്‍അടി യേന്‍അതി കൈക്കെടില വീരട്ടാ നത്തുറൈ അമ്മാനേ.
Go to Original Page
சிற்பி