• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

කූට්‍රායින වාරු විලක්කහිලීර් කොඩුමෛබල සෙය්දන නාන්අරියේන්
ඒට්‍රාය්අඩික් කේඉර වුම්බහලුම් පිරියාදු වණංගුවන් එප්පොළුදුම්
තෝට්‍රාදෙන් වයිට්‍රින් අහම්බඩියේ කුඩරෝඩු තුඩක්කි මුඩක්කියිඩ
ආට්‍රේන්අඩි යේන්අදි කෛක්කෙඩිල වීරට්ටා නත්තුරෛ අම්මානේ.
Go to Original Page
சிற்பி