• తెలుగు /
    தெலுங்கு
కూట్రాయిన వాఱు విలక్కహిలీర్ కొడుమైబల సెయ్దన నాన్అఱియేన్
ఏట్రాయ్అడిక్ కేఇర వుంబహలుం పిరియాదు వణంగువన్ ఎప్పొళుదుం
తోట్రాదెన్ వయిట్రిన్ అహంబడియే కుడరోడు తుడక్కి ముడక్కియిడ
ఆట్రేన్అడి యేన్అది కైక్కెడిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే.
Go to Original Page
சிற்பி