• ภาษาไทย /
    சீயம்
กูรรายิณะ วารุ วิละกกะกิลีร โกะดุมายปะละ เจะยถะณะ นาณอริเยณ
เอรรายอดิก เกอิระ วุมปะกะลุม ปิริยาถุ วะณะงกุวะณ เอะปโปะฬุถุม
โถรราเถะณ วะยิรริณ อกะมปะดิเย กุดะโรดุ ถุดะกกิ มุดะกกิยิดะ
อารเรณอดิ เยณอถิ กายกเกะดิละ วีระดดา ณะถถุราย อมมาเณ.
Go to Original Page
சிற்பி