• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အန္နမ္ ပာလိက္ကုန္ ထိလ္လဲစ္စိရ္ ရမ္ပလမ္
ေပာ့န္နမ္ ပာလိက္ကု ေမလုမိပ္ ပူမိစဲ
ေအ့န္နမ္ ပာလိက္ကု မာရုကန္ တိန္ပုရ
အိန္နမ္ ပာလိက္ကု ေမာအိပ္ ပိရဝိေယ.
Go to Original Page
சிற்பி