• देवनागरी /
    தேவநாகரி
अऩ्ऩम् पालिक्कुन् तिल्लैच्चिऱ् ऱम्बलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कु मेलुमिप् पूमिसै
ऎऩ्ऩम् पालिक्कु माऱुहण् टिऩ्बुऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कु मोइप् पिऱविये.
Go to Original Page
சிற்பி