• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಅನ್ನಂ ಪಾಲಿಕ್ಕುನ್ ತಿಲ್ಲೈಚ್ಚಿಱ್ ಱಂಬಲಂ
ಪೊನ್ನಂ ಪಾಲಿಕ್ಕು ಮೇಲುಮಿಪ್ ಪೂಮಿಸೈ
ಎನ್ನಂ ಪಾಲಿಕ್ಕು ಮಾಱುಹಣ್ ಟಿನ್ಬುಱ
ಇನ್ನಂ ಪಾಲಿಕ್ಕು ಮೋಇಪ್ ಪಿಱವಿಯೇ.
Go to Original Page
சிற்பி