• മലയാളം /
    மலையாளம்
അന്‍നം പാലിക്കുന്‍ തില്ലൈച്ചിറ് റംപലം
പൊന്‍നം പാലിക്കു മേലുമിപ് പൂമിചൈ
എന്‍നം പാലിക്കു മാറുകണ്‍ ടിന്‍പുറ
ഇന്‍നം പാലിക്കു മോഇപ് പിറവിയേ.
Go to Original Page
சிற்பி