• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

අන්නම් පාලික්කුන් තිල්ලෛච්චිර් රම්බලම්
පොන්නම් පාලික්කු මේලුමිප් පූමිසෛ
එන්නම් පාලික්කු මාරුහණ් ටින්බුර
ඉන්නම් පාලික්කු මෝඉප් පිරවියේ.
Go to Original Page
சிற்பி