• తెలుగు /
    தெலுங்கு
అన్నం పాలిక్కున్ తిల్లైచ్చిఱ్ ఱంబలం
పొన్నం పాలిక్కు మేలుమిప్ పూమిసై
ఎన్నం పాలిక్కు మాఱుహణ్ టిన్బుఱ
ఇన్నం పాలిక్కు మోఇప్ పిఱవియే.
Go to Original Page
சிற்பி