• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အရိယာနဲ အန္ထနရ္ထမ္ စိန္ထဲ ယာနဲ
အရုမရဲယိန္ အကထ္ထာနဲ အနုဝဲ ယာရ္က္ကုမ္
ေထ့ရိယာထ ထထ္ထုဝနဲထ္ ေထနဲပ္ ပာလဲထ္
ထိကေလာ့လိယဲထ္ ေထဝရ္ကလ္ထင္ ေကာနဲ မရ္ရဲက္
ကရိယာနဲ နာန္မုကနဲက္ ကနလဲက္ ကာရ္ရဲက္
ကနဲကတလဲက္ ကုလဝရဲယဲက္ ကလန္ထု နိန္ရ
ေပ့ရိယာနဲပ္ ေပ့ရုမ္ပရ္ရပ္ ပုလိယူ ရာနဲပ္
ေပစာထ နာေလ့လ္လာမ္ ပိရဝာ နာေလ.
Go to Original Page
சிற்பி