• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಅರಿಯಾನೈ ಅಂದಣರ್ದಂ ಸಿಂದೈ ಯಾನೈ
ಅರುಮಱೈಯಿನ್ ಅಹತ್ತಾನೈ ಅಣುವೈ ಯಾರ್ಕ್ಕುಂ
ತೆರಿಯಾದ ತತ್ತುವನೈತ್ ತೇನೈಪ್ ಪಾಲೈತ್
ತಿಹೞೊಳಿಯೈತ್ ತೇವರ್ಗಳ್ದಙ್ ಕೋನೈ ಮಟ್ರೈಕ್
ಕರಿಯಾನೈ ನಾನ್ಮುಹನೈಕ್ ಕನಲೈಕ್ ಕಾಟ್ರೈಕ್
ಕನೈಹಡಲೈಕ್ ಕುಲವರೈಯೈಕ್ ಕಲಂದು ನಿಂಡ್ರ
ಪೆರಿಯಾನೈಪ್ ಪೆರುಂಬಟ್ರಪ್ ಪುಲಿಯೂ ರಾನೈಪ್
ಪೇಸಾದ ನಾಳೆಲ್ಲಾಂ ಪಿಱವಾ ನಾಳೇ.
Go to Original Page
சிற்பி