• മലയാളം /
    மலையாளம்
അരിയാനൈ അന്തണര്‍തം ചിന്തൈ യാനൈ
അരുമറൈയിന്‍ അകത്താനൈ അണുവൈ യാര്‍ക്കും
തെരിയാത തത്തുവനൈത് തേനൈപ് പാലൈത്
തികഴൊളിയൈത് തേവര്‍കള്‍തങ് കോനൈ മറ്റൈക്
കരിയാനൈ നാന്‍മുകനൈക് കനലൈക് കാറ്റൈക്
കനൈകടലൈക് കുലവരൈയൈക് കലന്തു നിന്‍റ
പെരിയാനൈപ് പെരുംപറ്റപ് പുലിയൂ രാനൈപ്
പേചാത നാളെല്ലാം പിറവാ നാളേ.
Go to Original Page
சிற்பி