• Chinese Pinyin /
    சீனம் பின்யின்
ariyanai andanardam sindai yanai
arumaraiyin ahaddanai anufai yarggum
deriyada daddufanaid denaib balaid
dihaloliyaid defargaldang gonai madraig
gariyanai nanmuhanaig ganalaig gadraig
ganaihadalaig gulafaraiyaig galandu nindra
beriyanaib berumbadrab buliyu ranaib
besada nalellam birafa nale.
Go to Original Page
சிற்பி