• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

අරියානෛ අන්දණර්දම් සින්දෛ යානෛ
අරුමරෛයින් අහත්තානෛ අණුවෛ යාර්ක්කුම්
තෙරියාද තත්තුවනෛත් තේනෛප් පාලෛත්
තිහළොළියෛත් තේවර්හළ්දඞ් කෝනෛ මට්‍රෛක්
කරියානෛ නාන්මුහනෛක් කනලෛක් කාට්‍රෛක්
කනෛහඩලෛක් කුලවරෛයෛක් කලන්දු නින්‍ර
පෙරියානෛප් පෙරුම්බට්‍රප් පුලියූ රානෛප්
පේසාද නාළෙල්ලාම් පිරවා නාළේ.
Go to Original Page
சிற்பி