• తెలుగు /
    தெலுங்கு
అరియానై అందణర్దం సిందై యానై
అరుమఱైయిన్ అహత్తానై అణువై యార్క్కుం
తెరియాద తత్తువనైత్ తేనైప్ పాలైత్
తిహళొళియైత్ తేవర్గళ్దఙ్ కోనై మట్రైక్
కరియానై నాన్ముహనైక్ కనలైక్ కాట్రైక్
కనైహడలైక్ కులవరైయైక్ కలందు నిండ్ర
పెరియానైప్ పెరుంబట్రప్ పులియూ రానైప్
పేసాద నాళెల్లాం పిఱవా నాళే.
Go to Original Page
சிற்பி