• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေစ့လ္ဝပ္ ပုနရ္ေက့တိလ ဝီရတ္တမုမ္
စိရ္ေရမမုမ္ ေပ့ရုန္ထန္ ကုရ္ရာလမုမ္
ထိလ္လဲစ္စိရ္ ရမ္ပလမုန္ ေထ့န္ကူတလုမ္
ေထ့န္နာနဲက္ ကာဝုမ္ စိရာပ္ပလ္လိယုမ္
နလ္လူရုမ္ ေထဝန္ ကုတိမရုကလုမ္
နလ္လဝရ္ကလ္ ေထာ့လုေထထ္ထု နာရဲ ယူရုမ္
ကလ္လလကု ေန့တုမ္ပုရုဝက္ ကပာလ ေမန္ထိက္
ကတ္တင္ကထ္ ေထာတုရဲဝာရ္ ကာပ္ပုက္ ကေလ.
Go to Original Page
சிற்பி