• देवनागरी /
    தேவநாகரி
सॆल्वप् पुऩऱ्कॆडिल वीरट्टमुम्
सिट्रेममुम् पॆरुन्दण् कुट्रालमुम्
तिल्लैच्चिट्रम्बलमुन् दॆऩ्गूडलुम्
तॆऩ्ऩाऩैक् कावुम् सिराप्पळ्ळियुम्
नल्लूरुम् तेवऩ् कुडिमरुहलुम्
नल्लवर्गळ् तॊऴुदेत्तु नारै यूरुम्
कल्ललहु नॆडुम्बुरुवक् कबाल मेन्दिक्
कट्टङ्गत् तोडुऱैवार् काप्पुक् कळे.
Go to Original Page
சிற்பி