• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಸೆಲ್ವಪ್ ಪುನಱ್ಕೆಡಿಲ ವೀರಟ್ಟಮುಂ
ಸಿಟ್ರೇಮಮುಂ ಪೆರುಂದಣ್ ಕುಟ್ರಾಲಮುಂ
ತಿಲ್ಲೈಚ್ಚಿಟ್ರಂಬಲಮುನ್ ದೆನ್ಗೂಡಲುಂ
ತೆನ್ನಾನೈಕ್ ಕಾವುಂ ಸಿರಾಪ್ಪಳ್ಳಿಯುಂ
ನಲ್ಲೂರುಂ ತೇವನ್ ಕುಡಿಮರುಹಲುಂ
ನಲ್ಲವರ್ಗಳ್ ತೊೞುದೇತ್ತು ನಾರೈ ಯೂರುಂ
ಕಲ್ಲಲಹು ನೆಡುಂಬುರುವಕ್ ಕಬಾಲ ಮೇಂದಿಕ್
ಕಟ್ಟಂಗತ್ ತೋಡುಱೈವಾರ್ ಕಾಪ್ಪುಕ್ ಕಳೇ.
Go to Original Page
சிற்பி