• മലയാളം /
    மலையாளம்
ചെല്വപ് പുനറ്കെടില വീരട്ടമും
ചിറ്റേമമും പെരുന്തണ്‍ കുറ്റാലമും
തില്ലൈച്ചിറ് റംപലമുന്‍ തെന്‍കൂടലും
തെന്‍നാനൈക് കാവും ചിരാപ്പള്ളിയും
നല്ലൂരും തേവന്‍ കുടിമരുകലും
നല്ലവര്‍കള്‍ തൊഴുതേത്തു നാരൈ യൂരും
കല്ലലകു നെടുംപുരുവക് കപാല മേന്തിക്
കട്ടങ്കത് തോടുറൈവാര്‍ കാപ്പുക് കളേ.
Go to Original Page
சிற்பி