• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

සෙල්වප් පුනර්කෙඩිල වීරට්ටමුම්
සිට්‍රේමමුම් පෙරුන්දණ් කුට්‍රාලමුම්
තිල්ලෛච්චිට්‍රම්බලමුන් දෙන්හූඩලුම්
තෙන්නානෛක් කාවුම් සිරාප්පළ්ළියුම්
නල්ලූරුම් තේවන් කුඩිමරුහලුම්
නල්ලවර්හළ් තොළුදේත්තු නාරෛ යූරුම්
කල්ලලහු නෙඩුම්බුරුවක් කබාල මේන්දික්
කට්ටංගත් තෝඩුරෛවාර් කාප්පුක් කළේ.
Go to Original Page
சிற்பி