• తెలుగు /
    தெலுங்கு
సెల్వప్ పునఱ్కెడిల వీరట్టముం
సిట్రేమముం పెరుందణ్ కుట్రాలముం
తిల్లైచ్చిట్రంబలమున్ దెన్గూడలుం
తెన్నానైక్ కావుం సిరాప్పళ్ళియుం
నల్లూరుం తేవన్ కుడిమరుహలుం
నల్లవర్గళ్ తొళుదేత్తు నారై యూరుం
కల్లలహు నెడుంబురువక్ కబాల మేందిక్
కట్టంగత్ తోడుఱైవార్ కాప్పుక్ కళే.
Go to Original Page
சிற்பி