• ภาษาไทย /
    சீயம்
เจะลวะป ปุณะรเกะดิละ วีระดดะมุม
จิรเรมะมุม เปะรุนถะณ กุรราละมุม
ถิลลายจจิร ระมปะละมุน เถะณกูดะลุม
เถะณณาณายก กาวุม จิราปปะลลิยุม
นะลลูรุม เถวะณ กุดิมะรุกะลุม
นะลละวะรกะล โถะฬุเถถถุ นาราย ยูรุม
กะลละละกุ เนะดุมปุรุวะก กะปาละ เมนถิก
กะดดะงกะถ โถดุรายวาร กาปปุก กะเล.
Go to Original Page
சிற்பி