• عربي /
    அரபி
وَانَوَنْغانْ وَانَوَرْكُّ ميَۤلا نانْغانْ
وَدَمُوظِیُنْ ديَنْدْرَمِظُمْ مَرَيْحَضْ نانْغُمْ
آنَوَنْغانْ آنَيْنْدُمْ آدِ نانْغانْ
اَيْیَنْغانْ كَيْیِلَنَلْ يَۤنْدِ یادُمْ
كانَوَنْغانْ كانَوَنُكْ كَرُضْسيَیْ تانْغانْ
كَرُدُوَارْ اِدَیَتُّكْ كَمَلَتْ تُورُمْ
تيَۤنَوَنْغانْ سيَنْدْرَدَيْیاتشْ تشيَلْوَنْدْرانْغانْ
سِوَنَوَنْغانْ سِوَبُرَتْ تيَنعْجيَلْوَنْ تانيَۤ.Go to Original Page
சிற்பி