• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ဝာနဝန္ကာန္ ဝာနဝရ္က္ကု ေမလာ နာန္ကာန္
ဝတေမာ့လိယုန္ ေထ့န္ရမိလုမ္ မရဲကလ္ နာန္ကုမ္
အာနဝန္ကာန္ အာနဲန္ထုမ္ အာတိ နာန္ကာန္
အဲယန္ကာန္ ကဲယိလနလ္ ေအန္ထိ ယာတုမ္
ကာနဝန္ကာန္ ကာနဝနုက္ ကရုလ္ေစ့ယ္ ထာန္ကာန္
ကရုထုဝာရ္ အိထယထ္ထုက္ ကမလထ္ ထူရုမ္
ေထနဝန္ကာန္ ေစ့န္ရတဲယာစ္ ေစ့လ္ဝန္ ရာန္ကာန္
စိဝနဝန္ကာန္ စိဝပုရထ္ ေထ့ည္ေစ့လ္ဝန္ ထာေန.

Go to Original Page
சிற்பி