• German/
    யேர்மன்
wahnawankah'n wahnawa'rkku mehlah nahnkah'n
wadamoshiju:n thenramishum maräka'l :nahnkum
ahnawankah'n ahnä:nthum ahdi nahnkah'n
äjankah'n käjilanal eh:nthi jahdum
kahnawankah'n kahnawanuk ka'ru'lzej thahnkah'n
ka'ruthuwah'r ithajaththuk kamalath thuhrum
thehnawankah'n zenradäjahch zelwan rahnkah'n
ziwanawankah'n ziwapu'rath thengzelwan thahneh.

Go to Original Page
சிற்பி