• देवनागरी /
    தேவநாகரி
वाऩवऩ्गाण् वाऩवर्क्कु मेला ऩाऩ्गाण्
वडमॊऴियुन् दॆण्ड्रमिऴुम् मऱैहळ् नाऩ्गुम्
आऩवऩ्गाण् आऩैन्दुम् आडि ऩाऩ्गाण्
ऐयऩ्गाण् कैयिलऩल् एन्दि याडुम्
काऩवऩ्गाण् काऩवऩुक् करुळ्सॆय् ताऩ्गाण्
करुदुवार् इदयत्तुक् कमलत् तूऱुम्
तेऩवऩ्गाण् सॆण्ड्रडैयाच् चॆल्वण्ड्राऩ्गाण्
सिवऩवऩ्गाण् सिवबुरत् तॆञ्जॆल्वऩ् ताऩे.

Go to Original Page
சிற்பி