• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ವಾನವನ್ಗಾಣ್ ವಾನವರ್ಕ್ಕು ಮೇಲಾ ನಾನ್ಗಾಣ್
ವಡಮೊೞಿಯುನ್ ದೆಂಡ್ರಮಿೞುಂ ಮಱೈಹಳ್ ನಾನ್ಗುಂ
ಆನವನ್ಗಾಣ್ ಆನೈಂದುಂ ಆಡಿ ನಾನ್ಗಾಣ್
ಐಯನ್ಗಾಣ್ ಕೈಯಿಲನಲ್ ಏಂದಿ ಯಾಡುಂ
ಕಾನವನ್ಗಾಣ್ ಕಾನವನುಕ್ ಕರುಳ್ಸೆಯ್ ತಾನ್ಗಾಣ್
ಕರುದುವಾರ್ ಇದಯತ್ತುಕ್ ಕಮಲತ್ ತೂಱುಂ
ತೇನವನ್ಗಾಣ್ ಸೆಂಡ್ರಡೈಯಾಚ್ ಚೆಲ್ವಂಡ್ರಾನ್ಗಾಣ್
ಸಿವನವನ್ಗಾಣ್ ಸಿವಬುರತ್ ತೆಂಜೆಲ್ವನ್ ತಾನೇ.

Go to Original Page
சிற்பி