• മലയാളം /
    மலையாளம்
വാനവന്‍കാണ്‍ വാനവര്‍ക്കു മേലാ നാന്‍കാണ്‍
വടമൊഴിയുന്‍ തെന്‍റമിഴും മറൈകള്‍ നാന്‍കും
ആനവന്‍കാണ്‍ ആനൈന്തും ആടി നാന്‍കാണ്‍
ഐയന്‍കാണ്‍ കൈയിലനല്‍ ഏന്തി യാടും
കാനവന്‍കാണ്‍ കാനവനുക് കരുള്‍ചെയ് താന്‍കാണ്‍
കരുതുവാര്‍ ഇതയത്തുക് കമലത് തൂറും
തേനവന്‍കാണ്‍ ചെന്‍റടൈയാച് ചെല്വന്‍ റാന്‍കാണ്‍
ചിവനവന്‍കാണ്‍ ചിവപുരത് തെഞ്ചെല്വന്‍ താനേ.

Go to Original Page
சிற்பி