• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

වානවන්හාණ් වානවර්ක්කු මේලා නාන්හාණ්
වඩමොළියුන් දෙන්‍රමිළුම් මරෛහළ් නාන්හුම්
ආනවන්හාණ් ආනෛන්දුම් ආඩි නාන්හාණ්
ඓයන්හාණ් කෛයිලනල් ඒන්දි යාඩුම්
කානවන්හාණ් කානවනුක් කරුළ්සෙය් තාන්හාණ්
කරුදුවාර් ඉදයත්තුක් කමලත් තූරුම්
තේනවන්හාණ් සෙන්‍රඩෛයාච් චෙල්වන්‍රාන්හාණ්
සිවනවන්හාණ් සිවබුරත් තෙඥ්ජෙල්වන් තානේ.

Go to Original Page
சிற்பி