• తెలుగు /
    தெலுங்கு
వానవన్గాణ్ వానవర్క్కు మేలా నాన్గాణ్
వడమొళియున్ దెండ్రమిళుం మఱైహళ్ నాన్గుం
ఆనవన్గాణ్ ఆనైందుం ఆడి నాన్గాణ్
ఐయన్గాణ్ కైయిలనల్ ఏంది యాడుం
కానవన్గాణ్ కానవనుక్ కరుళ్సెయ్ తాన్గాణ్
కరుదువార్ ఇదయత్తుక్ కమలత్ తూఱుం
తేనవన్గాణ్ సెండ్రడైయాచ్ చెల్వండ్రాన్గాణ్
సివనవన్గాణ్ సివబురత్ తెంజెల్వన్ తానే.

Go to Original Page
சிற்பி