• ภาษาไทย /
    சீயம்
วาณะวะณกาณ วาณะวะรกกุ เมลา ณาณกาณ
วะดะโมะฬิยุน เถะณระมิฬุม มะรายกะล นาณกุม
อาณะวะณกาณ อาณายนถุม อาดิ ณาณกาณ
อายยะณกาณ กายยิละณะล เอนถิ ยาดุม
กาณะวะณกาณ กาณะวะณุก กะรุลเจะย ถาณกาณ
กะรุถุวาร อิถะยะถถุก กะมะละถ ถูรุม
เถณะวะณกาณ เจะณระดายยาจ เจะลวะณ ราณกาณ
จิวะณะวะณกาณ จิวะปุระถ เถะญเจะลวะณ ถาเณ.

Go to Original Page
சிற்பி