• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ပိထ္ထာပိရဲ စူတီေပ့ရု
မာေနယရု လာလာ
ေအ့ထ္ထာန္မရ ဝာေထနိနဲက္
ကိန္ေရန္မနထ္ ထုန္နဲ
ဝဲထ္ထာယ္ေပ့န္နဲထ္ ေထ့န္ပာလ္ေဝ့န္ေန့ယ္
နလ္လူရရုတ္ တုရဲယုလ္
အထ္ထာအုနက္ ကာလာယ္အိနိ
အလ္ေလေန့န လာေမ.
Go to Original Page
சிற்பி