• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಪಿತ್ತಾಬಿಱೈ ಸೂಡೀಬೆರು
ಮಾನೇಯರು ಳಾಳಾ
ಎತ್ತಾನ್ಮಱ ವಾದೇನಿನೈಕ್
ಕಿಂಡ್ರೇನ್ಮನತ್ ತುನ್ನೈ
ವೈತ್ತಾಯ್ಬೆಣ್ಣೈತ್ ತೆನ್ಬಾಲ್ವೆಣ್ಣೆಯ್
ನಲ್ಲೂರರುಟ್ ಟುಱೈಯುಳ್
ಅತ್ತಾಉನಕ್ ಕಾಳಾಯ್ಇನಿ
ಅಲ್ಲೇನೆನ ಲಾಮೇ.
Go to Original Page
சிற்பி