• മലയാളം /
    மலையாளம்
പിത്താപിറൈ ചൂടീപെരു
മാനേയരു ളാളാ
എത്താന്‍മറ വാതേനിനൈക്
കിന്‍റേന്‍മനത് തുന്‍നൈ
വൈത്തായ്പെണ്ണൈത് തെന്‍പാല്വെണ്ണെയ്
നല്ലൂരരുട് ടുറൈയുള്‍
അത്താഉനക് കാളായ്ഇനി
അല്ലേനെന ലാമേ.
Go to Original Page
சிற்பி