• తెలుగు /
    தெலுங்கு
పిత్తాబిఱై సూడీబెరు
మానేయరు ళాళా
ఎత్తాన్మఱ వాదేనినైక్
కిండ్రేన్మనత్ తున్నై
వైత్తాయ్బెణ్ణైత్ తెన్బాల్వెణ్ణెయ్
నల్లూరరుట్ టుఱైయుళ్
అత్తాఉనక్ కాళాయ్ఇని
అల్లేనెన లామే.
Go to Original Page
சிற்பி