• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေစ့မ္ေပာ့န္ ေမနိေဝ့န္ နီရနိ ဝာနဲက္
ကရိယ ကန္တနဲ မာလယန္ ကာနာစ္
စမ္ပု ဝဲထ္ထလလ္ အင္ကဲယိ နာနဲစ္
စာမ ေဝထနဲထ္ ထန္ေနာ့ပ္ပိ လာနဲက္
ကုမ္ပ မာကရိ ယိန္နုရိ ယာနဲက္
ေကာဝိန္ ေမလ္ဝရုင္ ေကာဝိနဲ ေအ့င္ကလ္
နမ္ပ နဲနလ္ လာရနဲ အမုထဲ
နာယိ ေနန္မရန္ ေထ့န္နိနဲက္ ေကေန
Go to Original Page
சிற்பி