• देवनागरी /
    தேவநாகரி
सॆम्बॊऩ् मेऩिवॆण् णीऱणि वाऩैक्
करिय कण्डऩै मालयऩ् काणाच्
सम्बु वैत्तऴल् अङ्गैयि ऩाऩैच्
साम वेदऩैत् तऩ्ऩॊप्पि लाऩैक्
कुम्ब माहरि यिऩ्ऩुरि याऩैक्
कोविऩ् मेल्वरुङ् कोविऩै ऎङ्गळ्
नम्ब ऩैनळ् ळाऱऩै अमुदै
नायि ऩेऩ्मऱन् दॆऩ्निऩैक् केऩे
Go to Original Page
சிற்பி