• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಸೆಂಬೊನ್ ಮೇನಿವೆಣ್ ಣೀಱಣಿ ವಾನೈಕ್
ಕರಿಯ ಕಂಡನೈ ಮಾಲಯನ್ ಕಾಣಾಚ್
ಸಂಬು ವೈತ್ತೞಲ್ ಅಂಗೈಯಿ ನಾನೈಚ್
ಸಾಮ ವೇದನೈತ್ ತನ್ನೊಪ್ಪಿ ಲಾನೈಕ್
ಕುಂಬ ಮಾಹರಿ ಯಿನ್ನುರಿ ಯಾನೈಕ್
ಕೋವಿನ್ ಮೇಲ್ವರುಙ್ ಕೋವಿನೈ ಎಂಗಳ್
ನಂಬ ನೈನಳ್ ಳಾಱನೈ ಅಮುದೈ
ನಾಯಿ ನೇನ್ಮಱನ್ ದೆನ್ನಿನೈಕ್ ಕೇನೇ
Go to Original Page
சிற்பி