• മലയാളം /
    மலையாளம்
ചെംപൊന്‍ മേനിവെണ്‍ ണീറണി വാനൈക്
കരിയ കണ്ടനൈ മാലയന്‍ കാണാച്
ചംപു വൈത്തഴല്‍ അങ്കൈയി നാനൈച്
ചാമ വേതനൈത് തന്‍നൊപ്പി ലാനൈക്
കുംപ മാകരി യിന്‍നുരി യാനൈക്
കോവിന്‍ മേല്വരുങ് കോവിനൈ എങ്കള്‍
നംപ നൈനള്‍ ളാറനൈ അമുതൈ
നായി നേന്‍മറന്‍ തെന്‍നിനൈക് കേനേ
Go to Original Page
சிற்பி